Your browser does not support JavaScript!

  首頁 English 虎科大首頁 聯絡我們  
 .................................
 
 
 
 
 
校務會議請假單 [ 2017-12-06 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
說明:

與「新南向政策」相關之出國報告上傳至公務出國報告資訊網時,請於「相關專案」欄位選取「與新南向政策相關,並於計畫名稱/報告名稱/關鍵詞(擇一)加註「新南向政策」(如附圖一及附圖二)。